terugkeren>>

 
  Psychiaters en therapeuten kunnen meestal geen duurzame oplossing aandragen. Die kinderen zonder dromen en levenslust moeten ons wakker schudden.

Voor ouders is het des te pijnlijker als het niet goed gaat met hun kinderen omdat die een centrale plaats in hun leven innemen. Kinderen bepalen in belangrijke mate hun doen en laten, zijn een bron van zingeving en doen een beroep op het beste wat mensen in zich dragen. De inzet van ouders voor hun kinderen is onvoorwaardelijk, totaal en belangeloos. Dat staat haaks op de gang van zaken in onze samenleving, waarin rendement, efficiŽntie en de rede de toon zetten en alles zijn prijs heeft.

Levenskwaliteit

Voor de manier waarop wij welvaart produceren en de overheersende plaats die we daaraan geven, betalen wij echter een zware prijs. Niet alleen op ecologisch vlak, maar ook inzake sociale samenhang en verbondenheid, levensoriŽntering, houvast en zingeving. Een samenleving die haar prangende pijn negeert en zichzelf niet bevraagt, dobbert stuur- en uitzichtloos op de stroming van een systeem dat zich laat leiden door de economie, de reclame en een grenzeloze vrijheid. De wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen brachten meer welvaart, comfort en materiŽle mogelijkheden, en verbeterden aanzienlijk onze levensomstandigheden en ontplooiingskansen. Maar tal van signalen maken duidelijk dat de kwaliteit van het samenleven er niet evenredig op vooruitging. Milieu, gezondheid, onderwijs, opvoeding, veiligheid en zingeving zijn waarden die alles te maken hebben met welzijn en levenskwaliteit, maar die niet gerealiseerd worden door economische groei en welvaart. Daarvoor is een ander beleid nodig en inbreng van actoren die vertrouwen wekken. Vandaag vervullen de economie en de media die rol niet, en ook de kerk is niet meer de vertrouwenwekkende instelling van weleer.

Maatschappelijk middenveld

Ook de politiek is in diskrediet geraakt en wekt geen vertrouwen. De modelstaat waar de paarse regeringen mee uitpakte als antwoord op hedendaagse uitdagingen, was vooral een ode aan de bestaande ontwikkelingen en schoot schromelijk tekort als antwoord op signalen van ontsporing. Het gezin Ė veruit de belangrijkste instelling voor de aanpak van alle fundamentele problemen van vandaag Ė kwam in de modelstaattekening niet voor. De politieke overheid heeft het altijd moeilijk met dimensies die het concreet materiŽle overstijgen. Zij staat trouwens vaak veraf van de leefwereld en de verzuchtingen van de gezinnen. Politici zijn daarvoor aangewezen op het maatschappelijke middenveld dat weet welke bijsturingen nodig en relevant zijn. Voor de overheid is dat ook de enige manier om een beleid te voeren dat gedragen wordt door de samenleving. De Gezinsbond zal ook in de toekomst zijn verantwoordelijkheid op dat vlak niet uit de weg gaan.